Tel : 038-808-333 | Fax : 038-614-368

กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
31 ต.ค.

กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด จังหวัด ระยอง

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการประมงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และธนาคารปูม้า ภายในศูนย์จะมีวิถีชีวิตของกลุ่มประมง
วิธีอนุบาลแม่ปูม้ารวมถึงการทำซั้งเชือก ซั้งกอ

กิจกรรมของกลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด เพื่อเดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงรัชกาลที่เก้า
กลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด จังหวัด ระยอง

พักที่โรงแรมเรา เดินทางไปไหนก็สะดวก เที่ยวได้ ไม่ไกลนะ….ไปได้ด้วยจักรยาน

#ระยอง #การท่องเที่ยว #ธนาคารปู #ทะเลระยอง #โรงแรมคริสตัลเจต #ระยอง #ที่พัก #ที่พักระยอง #ผลไม้ระยอง #โรงแรมระยอง #เที่ยวระยอง #วันพักผ่อน #ห้องพักราคาพิเศษ #พร้อมเสิร์ฟอาหารเช้า #rayong #crystaljaderayong #hotel

Leave a Reply